جامعه شناسی

نظریات ماکس وبر

خلاصه وجمع بندی نظریات ماکس وبر
نویسنده : shirzadi - ساعت ۸:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٢/۱
 

ما کس وبر(١٩٢٠-١٨۶۴)احتمالامشهورترین وموثرترین چهره جامعه شناسی است.اویک نویسنده ویک متفکر کامل بود.وبر نه تنها بخاطرنظریاتش مشهورشده بلکه ایده هایی را مطرح نموده که نیازبه تحلیل فراوان دارد.کاروبرانقدر متنوع است که میتواندبطور مختلف تفسیرشودواثرزیادی برنظریه های جامعه شناسی داشته است.

کارهای ماکس وبررا می توان به چهاردسته تقسیم کرد:

١)-مطالعات روش شناختی انتقادی وفلسفی (نظریه علم)

٢)-اثارتاریخی (کاراختصاصی درباره مشکلات اقتصادی المان یا اروبای معاصر)

٣)-کارهای مربوط به جامعه شناسی دینی (اخلاق برتستان وروح سرمایه داری)

۴)-جامعه شناسی عمومی تحت عنوان اقتصادوجامعه (رساله جامعه شناسی عمومی اثر تحت عنوان اقتصادوجامعه)

نظریه علم :

برای برداختن به نظریه علم وبر باید انواع کنش هارابدانیم وبه چهاردسته تقسیم می کند:

١-کنش عقلانی معطوف به هدف

٢-کنش عقلانی معطوف به ارزش

٣-کنش انفعالی یا عاطفی

۴-کنش سنتی


کنش:مدلی ازرفتار که همراه با ادراک است .وبه معنای رفتا رمی گویند.رفتارهای انسانها دو جهت دارد :١-رفتار بازتابی ٢-رفتارغیر بازتابی(عمل).

اگر:محرک___ادراک____رفتارباشدرفتارغیربازتابی گویند.(ذهن واسطه بین محرک وباسخ است.)وادراک در رفتاردخالت دارد.

اگر:محرک____فعالیت_____ادراک_____واحساس باشدرفتار بازتابی گویند.(سوختن دست)                                                                                                             کنش عقلانی معطوف به هدف:کنشی است که دران فاعل کنش یک هدف روشن رادرنظرداردوهمه وسایل رابرای رسیدن به ان با هم بکار میگیرد.مانند:احداث یک کارخانه برای رسیدن به ثروت. 

کنش عقلانی معطوف به ارزش:درونیست برای وفادارماندن به افتخارات ورسیدن به ارزوهایش طالب انست.کنشی درونی وخودانسانیست.فاعل کنش با قبول خطرها به نحوی عقلانی رفتار میکند.عقلانی بودن ان به اینست که تن به ستیزندادن.مانند:زمانی که کشتی در حال غرق شدنست وناخدابرای جوانمردی خودرابادیگران غرق میکند.

کنش انفعالی یاعاطفی: کنشی که به طور بی واسطه ناشی ازحال وجدانی یا خلق فاعل است. که دراینجا منظورواکنش عاطفی است.که کنشگردراوضاع واحوال معین انجام میدهد.مانند:سیلی که مادربه دلیل غیرقابل تحمل بودن رفتارفرزند به گوش وی می نوازد.

کنش سنتی:کنشی است که از عادتها ی عرف یاباورهایی  که طبیعت ثانوی فاعل تشکیل میدهندنشات میگیرد.دراین کنش فقط به انگیزه بازتابهایی که به دلیل ممارست های طولانی درفرد نهادینه شده است.

موضوع وروش جامعه شناسی وبر :

موضوع جامعه شناسی وبر عمل اجتماعیست. وروش ان فهم ادراک بشت عمل است.

روش تفهمی :یعنی سعی کنیم ذهن فاعل رابفهمیم (محرک____ادراک(ذهن)_____ رفتار ).کنش عبارتندازیک نوع رفتارتفهمی است.

تعریف جامعه شناسی:مطالعه تفهمی عمت اجتماعی است.

همه کنشها بعد ذهنی دارندوسرشاراز ارزشها هستند.(یعنی قضاوت خوب وبد بوجود می اید.)

 عقلانیت: ابزاریست یعنی محاسبه گری وبررسی ارتباط د